Home / Tài Chính / Các tài liệu kết thúc giao dịch mua bán trái phiếu cần biết

Các tài liệu kết thúc giao dịch mua bán trái phiếu cần biết

/

Nghĩa vụ của các bên cần thực hiện sau khi kết thúc một giao dịch mua bán trái phiếu.

Các tài liệu kết thúc giao dịch mua bán trái phiếu

1. Chứng nhận kết thúc giao dịch

Thường có theo yêu cầu của hợp đồng đặt mua. Chứng nhận này xác nhận rằng:

  • (i) không có thay đổi hay sự kiện nào khiến cho các cam đoan và bảo đảm không còn chính xác.
  • (ii) tổ chức phát hành không vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào theo hợp đồng đặt mua.
  • (iii) tổ chức phát hành đã thỏa mãn các điều kiện và thực hiện các nghĩa vụ trước thời điểm kết thúc giao dịch.

Nếu có bên bảo lãnh, bên bảo lãnh cũng có thể phải cung cấp một chứng nhận tương tự.

2. Thư xác nhận của kiểm toán

Thư xác nhận của kiểm toán cũng là một điều kiện của hợp đồng đặt mua. Thư này thường do công ty kiểm toán của tổ chức phát hành cung cấp, trong đó xác nhận:

  • (i) các thông tin tài chính trong bản cáo bạch phản ánh đúng các thông tin như trong báo cáo tài chính kiểm toán của tổ chức phát hành.
  • (ii) việc kiểm tra và đánh giá các thông tin tài chính dựa trên sổ sách của tổ chức phát hành kể từ thời điểm của báo cáo kiểm toán đến thời điểm phát hành thông qua trao đổi và thảo luận với các nhân viên của tổ chức phát hành không cho thấy điều gì có thể khiến cho bản cáo bạch trở nên không đúng trên các khía cạnh quan trọng. Thường sẽ có hai thư xác nhận được đưa ra: một thư đưa vào thời điểm ký kết hợp đồng đặt mua và một thư được đưa ra vào thời điểm kết thúc giao dịch. Mặc dù các thư này không phải là quá trình kiểm toán, nhưng là xác nhận của một bên thứ ba độc lập khẳng định không có các thông tin quan trọng mà không được công bố, hay không có thông tin quan trọng nào bị bỏ qua, xem nhẹ và không có thay đổi đáng kể nào.

3. Các thông báo, chỉ thị và xác nhận liên quan đến việc thanh toán và giao chứng chỉ trái phiếu

Các tài liệu này có thể gồm:

  • (i) chỉ thị của tổ chức phát hành cho tổ chức lưu ký chung giao trái phiếu chung sau khi nhận được tiền thanh toán.
  • (ii) chỉ thị của tổ chức thu xếp chính cho tổ chức lưu ký chung thanh toán cho tổ chức phát hành và giữ trái phiếu nhận được (từ tổ chức phát hành) chờ chỉ thị của hệ thống thanh toán bù trừ.
  • (iii) xác nhận của tổ chức lưu ký chung về việc thanh toán tiền mua trái phiếu cho tổ chức phát hành.

4. Trái phiếu chung

Đây là chứng nhận về trái phiếu chung (global bond) do tổ chức phát hành cung cấp liên quan đến toàn bộ đợt phát hành. Trái phiếu này quy định toàn bộ các điều khoản của trái phiếu. Trái phiếu chung sẽ được giao cho tổ chức lưu ký chung để giữ thay mặt cho tổ chức thanh toán bù trừ.

Các nhà đầu tư sẽ nhận được số trái phiếu mà mình đặt mua thông qua một bút toán ghi có vào tài khoản chứng khoán của họ mở tại tổ chức lưu ký chung.

Các nhà đầu tư không có quyền sở hữu một trái phiếu hữu hình trừ khi xảy ra một số sự kiện nhất định, chẳng hạn sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành. Khi đó, trái phiếu chung sẽ được chuyển đổi sang thành các trái phiếu hữu hình cụ thể. Việc giao dịch mua bán trái phiếu thuộc sở hữu của mỗi nhà đầu tư được thể hiện qua các bút toán ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản chứng khoán của họ.

5. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành

Khi phát hành trái phiếu chung, tổ chức phát hành phải ký một văn bản cam kết trong đó nêu rõ: tổ chức phát hành có nghĩa vụ công nhận người có tên trong hệ thống của tổ chức thanh toán bù trừ là chủ sở hữu của trái phiếu, và trái phiếu hữu hình chỉ cần thiết trong một số trường hợp nhất định, ví dụ có sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành.

6. Chứng chỉ xác nhận có giá trị

Do trái phiếu là công cụ nợ có thể đem mua bán, chiết khấu tự do của người nắm giữ, việc có thêm một chứng chỉ xác nhận trái phiếu có giá trị là cần thiết. Xác nhận này được ghi trên trái phiếu hữu hình, nhưng cũng có thể được ghi cả trên trái phiếu chung. Lý do cần phải chứng chỉ xác nhận có giá trị là do trái phiếu có thể được ký phát hành bởi người có thẩm quyền của tổ chức phát hành bằng cách ký sống hoặc ký qua fax hay dùng chữ ký trong bản in. Khi đó, cần có xác nhận có giá trị để đảm bảo các chữ ký qua fax hay bản in không bị giả mạo.

7. Xác nhận kết thúc

Là xác nhận ký giữa tổ chức phát hành và tổ chức thu xếp chính xác nhận việc phát hành trái phiếu đã hoàn thành. Tổ chức phát hành xác nhận việc đã nhận được đủ số tiền phát hành trái phiếu như quy định trong hợp đồng đặt mua.

Tổ chức thu xếp chính, thay mặt các tổ chức thu xếp, xác nhận đã nhận được từ tổ chức phát hành bản gốc trái phiếu chung (hoặc trái phiếu hữu hình) tương đương với số tiền của đợt phát hành.

This div height required for enabling the sticky sidebar
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :