Home /

tình dục an toàn

Khái niệm tình dục an toàn là sự lựa chọn hành vi tình dục đem lại sự thỏa mãn, bảo vệ được bản thân và cho cả những người khác, đồng thời không bị những hậu quả xấu cho sức khỏe. Tình dục an toàn nhấn mạnh đến trách nhiệm và sự lựa chọn của mỗi cá nhân trong đời sống tình dục và thực hành tình dục an toàn cần được nhìn nhận như một giá trị xã hội, một chuẩn mực đạo đức, một hành vi mà xã hội kỳ vọng ở mỗi cá nhân. Mỗi người cần coi nó như mọi giá trị khác đã được hình thành và tôn trọng.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :