Home /

thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật là bất kỳ chất nào hoặc hỗn hợp các chất nhằm mục đích ngăn ngừa, tiêu diệt, đẩy lùi hoặc giảm nhẹ bất kỳ dịch hại nào; hay là bất kỳ chất hoặc hỗn hợp nào được sử dụng như một chất điều hòa thực vật, chất làm rụng lá hoặc chất hút ẩm; hay là bất kỳ chất ổn định nitơ.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :