Home /

thị trường tài chính

Với mục tiêu phát triển nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chính Việt Nam đã có nhiều biến chuyển rõ rệt trong thập kỷ qua. Các loại thị trường tài chính được hình thành đầy đủ, đồng bộ hơn và dần vận hành theo các nguyên tắc thị trường. Các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức khác không ngừng phát triển và các công cụ tài chính ngày càng trở nên đa dạng. Hội nhập kinh tế sâu rộng cũng có những tác động phức tạp tới lĩnh vực tài chính tiền tệ. Trong bối cảnh này, hiểu biết sâu sắc về tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các vấn đề liên quan là vô cùng cần thiết, không chỉ đối với sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng nói riêng và sinh viên ngành Kinh tế nói chung, mà ngay cả đối với những người công tác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và các lĩnh vực khác.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :