Home /

nuôi cua

Cua biển Scylla sp. là loài thủy sản quan trọng trong khai thác và nuôi trồng trên thế giới. Cua biển phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới Ấn Độ – Thái Bình Dương. Trên thế giới hiện nay có bốn loài cua gồm Scylla serrata, Scylla paramamosain, Scylla olivacea và Scylla tranquebarica. Mỗi loài có đặc điểm hình thái và tập tính đặc trưng.

error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :