Home /

Trang Trại

Nông nghiệp theo mô hình trang trại là một lĩnh vực rộng với số lượng người tham gia đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam từ trước đến nay. Để có một nền nông nghiệp phát triển toàn diện và vững chắc nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội và nâng cao đời sống người lao động, Đảng đã ra Nghị quyết Số 20 – NQ T.U, ngày 5/8/2008 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” với định hướng:

– Phát triển ngành trồng trọt, hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, thực hiện đầu tư thâm canh, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất, chất lượng cao.

– Xây dựng các vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa hàng hoá tập trung, trước hết là các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

– Phát triển nhanh ngành chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh, phù hợp với lợi thế của từng vùng.

– Phát triển lâm nghiệp toàn điện từ quản lý, bảo vệ, trồng, cải tạo, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ môi trường cho du lịch sinh thái.

– Phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản đa dạng, theo quy hoạch, phát huy lợi thế của từng vùng gắn với thị trường.

Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI có chủ trương đưa đất nước ta đến năm 2020 phát triển nền kinh tế theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, nền nông nghiệp nước nhà đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức. Với sự biến đổi khí hậu, những sự ô nhiễm môi trường, sự cạnh tranh toàn cầu về sản phẩm nông nghiệp sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến những người hoạt động trong lĩnh vực này. Để giúp bà con nông dân có một trang bị kiến thức trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và gây trồng cây lâm nghiệp, Bomtech.vn đã tổng hợp kiến thức cẩm nang cho nhà nông, trong đó bao quát các lĩnh vực kể trên.

Mỗi bài viết sẽ cụ thể giới thiệu cách chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho một số loại gia cầm, gia súc, loại cây, loại thủy sản cụ thể nhằm giúp bà con có một kiến sức kỹ thuật nhất định trong thâm canh và nuôi trồng. Rất hy vọng các bạn nhà nông có bộ cẩm nang này để công việc nhà nông theo từng lĩnh vực mà các bạn quan tâm, sẽ được phát huy hiệu quả nhất để người nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình phù hợp với từng điều kiện cụ thể về chăn nuôi hay trồng trọt theo mô hình trang trại.

1 2 4
error: Content is protected !!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :